top of page
Reconeixement Jove 2022 de Llinars del Vallès

Des de l’Ajuntament de Llinars es vol promoure el “Reconeixement Jove 2022 de Llinars del Vallès” per tal de donar visibilitat i valor als joves llinassencs que destaquin en qualsevol àmbit.

 


Candidats


- Joves entre 12 i 30 anys (ambdues edats incloses)
- Nascuts o residents a Llinars del Vallès

 


Presentació candidats


- S’haurà d’enviar un escrit amb la candidatura del jove o la jove que es vol presentar al correu electrònic lamasoveria@llinarsdelvalles.cat
- La candidatura ha de contenir la següent informació
o Nom i cognoms candidat/a
o Contacte (telèfon, correu electrònic i adreça)
o Data de naixement
o Mèrits del candidat /a (cal donar la màxima informació possible, i si ha rebut algun premi especificar les dates).
- La data màxima de lliurament de les candidatures és el proper diumenge 27 de novembre 2022.
- La candidatura pot ser presentada pel mateix jove o per algú altre, sempre i quan es tingui el consentiment del candidat/a.
- Les candidatures poden ser de qualsevol àmbit (cultural, esportiu, associatiu, activista, científic, etc.)
 

Valoració candidatures i atorgament dels premis


- Un jurat format per representants de l’Ajuntament i de l’àmbit associatiu de Llinars valorarà les diferents candidatures. 50 punts
- S’obrirà una consulta popular al web de l’Ajuntament www.llinarsdelvalles.cat on els llinassencs podran votar el o la candidata que considerin que es mereix el reconeixement. 50 punts.
- El jurat pot declarar desert el o els premis.

 


Premis


Els/les dos joves que obtinguin més punts (màxim 100 punts) seran els que obtinguin el Reconeixement Jove 2022 de Llinars del Vallès.
El premi consisteix en un Val de compra de 150€ a les botigues associades a la UBIC Llinars.

Des de l’Ajuntament de Llinars es crea el “Reconeixement Jove 2020 de Llinars del Vallès” per tal de donar visibilitat i valor als joves llinassencs que destaquin en qualsevol àmbit.

En cas d’empat en el segon lloc, s’atorgarà un tercer premi valorat amb un Val de compra de 150€ a la UBIC. En cas de més d’un empat, es repartiran els premis entre els/les joves premiades.

 


Lliurament de premis


Es farà lliurament dels premis en un acte organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, data i lloc a confirmar.

 


Protecció de dades


Consento l’ús d’imatge (Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) per a ser divulgada en filmacions destinades a difusió pública, i fotografies per a revistes, publicacions o pàgines web de l’Ajuntament de Llinars del Vallès i mitjans de comunicació.
D’acord amb el que s’estableix en l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s’informa a continuació del tractament que es realitzarà respecte a les vostres dades:
Responsable del tractament: Ajuntament de Llinars del Vallès. Plaça de la Vila, número 1, Llinars del Vallès (08450). Telèfon 93 841 27 50.
Finalitat del tractament: realització de registres, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament i/o empreses municipals dependents, per atendre o donar resposta a una petició, consulta, reclamació, etc.
Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal i/o consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb l’Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del servei peticionat.
Delegat de Protecció de Dades: rgpd@llinarsdelvalles.cat
Categories de les dades: seran necessàries totes aquelles dades considerades necessàries per tal de poder dur a terme els tràmits corresponents, aquestes dades poden ser: dades que siguin identificadores, de característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmiques i professionals, dades laborals, d’informació comercial, dades econòmico-financeres i d’assegurances, dades de transaccions, dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives i categories especial de dades personals.
Terminis o criteris de conservació de les dades: per tal de complir amb la finalitat per la qual van facilitar-se, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es varen facilitar i per depurar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Destinataris de les dades: segons el motiu de la petició aniran adreçades al departament corresponent de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
Transferències internacionals de dades: no estan previstes.
Exercici de drets: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació o oposició al tractament, mitjançant la Seu Electrònica o a qualsevol oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

Dubtes i més informació


En cas de dubtes o més informació podeu contactar amb lamasoveria@llinarsdelvalles.cat .
La participació en el “Reconeixement Jove 2022 de Llinars” pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

Regidoria de Joventut
Ajuntament de Llinars del Vallès

 

 

bottom of page